Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

 • V pondělí 25.3.2019 od 16:00 hod. proběhne informační schůzka na  ZŠ Svážná v Brně Novém Lískovci
 • V úterý 26.3.2019 od 17:30 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Horníkova v Brně-Líšni
 • Ve středu 27.3.2019 od 18:00 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Slovácká v Břeclavi
 • Ve čvtrtek 28.3.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Englišova v Opavě
 • Ve středu 10.4.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na ZŠ Březová nad Svitavou
 • V pondělí 15.4.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na  ZŠ Řezníčkova v Olomouci 
 • Ve středu 17.4.2019 od 18:00 hod. proběhne informační schůzka na  ZŠ Jana Železného v Prostějově
 • V úterý 23.4.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na 2.ZŠ v Holešově

 

 

 

 

 

Pojetí výuky

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

Svět vzdělání je volba pro ty rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco navíc, ale upřednostňují klasické vzdělání.
Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, žáci těchto tříd se ale už od první třídy učí angličtinu s rodilým mluvčím, systematicky rozvíjejí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Je to systém ověřený několika lety praxe a ozkoušený už na deseti školách.

 

Jak to funguje?

Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, kde fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Jejich přínos spočívá zejména v efektivním doplnění výuky nadstandardními vyučovacími hodinami – vždy jednou hodinou navíc každý den. Veškerá nadstandardní výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy.

 

Žáky nad rámec výuky v běžných třídách čeká:

odrazka sipka blueangličtina

aktivní užívání cizího jazyka už od první třídy

accordion podrobnosti down

Děti v našich třídách mají už od první třídy ve svém rozvrhu 3 vyučovací hodiny angličtiny týdně. Dvě z toho vede český lektor, jednu rodilý mluvčí.

Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel díky tomu má více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba.

Angličtinu vyučujeme metodou Watts English Wow. Ta děti motivuje jazyk aktivně používat už od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Podporuje také osvojení správné výslovnosti, kterou si žáci dále upevňují při konverzačních hodinách s rodilým mluvčím.

Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.

odrazka sipka bluematematika

osvojení si matematického myšlení a pozitivního vztahu k matematice

accordion podrobnosti down

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody.

Hejného matematika děti baví. Přitom jsou ale prostřednictvím propracované metodologie vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Úlohy jsou obtížností stupňované tak, aby dokázaly naplnit potřeby všech žáků a každé dítě se učilo podle svých možností. Velký podíl skupinové práce při hodinách zároveň děti nenásilně učí, jak pracovat v týmu, a v důsledku toho přispívá ke zdravým vztahům ve třídě.

Důležitou složkou hodin matematiky je i zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Pro lepší vhled do principů Hejného metody pořádáme pro rodiče prvňáčků úvodní setkání, kde se seznámí se základy metody a získají přesnější představu, co jejich děti v hodinách čeká.

odrazka sipka blueosobnostní rozvoj

umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým

accordion podrobnosti down

Nástup do školy je pro každého prvňáčka velká událost. Abychom už od úplného začátku dětem pomohli postavit se novým výzvám, aby si udržely pozitivní vztah ke škole a aby se v novém kolektivu cítily dobře, zařazujeme do rozvrhu právě hodiny osobnostního rozvoje.

Ty jsou zaměřené na zásady správného chování, etiku a zvládání vlastních emocí. Děti se při nich učíme i to, jak se efektivně učit (trénink paměti, různé techniky pro zapamatování, třídění myšlenek a podobně).

Podívejte se na ukázku pracovního listu O skřítkovi Jarýnkovi. Na příkladu skřítka poplety si žáci pod vedením třídní učitelky uvědomí své silné a slabé stránky, zamyslí se nad možnostmi, jak své slabé stránky překonávat, a budují si pozitivní vztah k sobě samým.

odrazka sipka bluelogika

rozvíjení schopnosti samostatně a logicky přemýšlet

accordion podrobnosti down

Logické uvažování a samostatné myšlení jsou nezbytnými předpoklady pro budoucí úspěšné uplatnění v životě. Obojí si děti osvojují už v hodinách matematiky díky Hejného metodě a zvláštní hodina logiky tyto schopnosti hravou formou dále upevňuje a prohlubuje.

Podívejte se na některé z materiálů, které ve výuce používáme.

odrazka sipka blueprogramování

dovednost používat technologie efektivně a bezpečně

accordion podrobnosti down

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme hodiny programování už do třetí třídy. Učíme v nich nejen základy práce s počítačem (ty děti už mnohdy ovládají z domova), ale současně i zásady bezpečnosti v online prostředí.

Důležitou součástí hodin programování jsou jeho základy. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části. A co může být v životě pro vaše dítě cennější než právě schopnost rozčlenit si každý problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k vytyčenému cíli?

 

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

 

 

Standard tříd Světa vzdělání:

odrazka sipka bluepůlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

odrazka sipka bluespolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitelka. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

odrazka sipka blueprůběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

odrazka sipka bluekvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

odrazka sipka blueprojektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Úspěchy a aktivity našich tříd a žáků

 

LO2

V pondělí 26.11.2018 proběhlo finále logické olympiády v Míčovně Pražského hradu v Praze. Jakub Pazdera se v kategorii A umístil na 5. místě. Je to obrovský úspěch a moc gratulujeme!

 

 

 

 

 

lo

V pátek 2.11.2018 proběhlo v Prostějově v Národním domě krajské kolo logické olympiády. V kategorii A zabodovaly děti ze Třídy Prostějov.

 • Stella Černá ze 4.A  získala 1. místo
 • Michal Jaroslav Musil z 5.A  získal 2. místo
 • Anna Marie Matějková z 5.A  získala 3. místo

 

Z Třídy Brno v krajském kole v kategorii A zabojoval Jakub Pazdera, který se umístil na 3. místě.

Všichni vítězové postupují do celostátního finále logické olympiády, které se uskuteční 26.11.2018 v Míčovně Pražského hradu v Praze. Gratulujeme!

 

 Časté dotazy

odrazka sipka blueJedná se o třídu pro mimořádně nadané?

Naše třídy jsou pro nadané děti vhodné, mimo jiné díky svému individuálnějšímu přístupu, využití Hejného metody výuky matematiky a zaměření na logiku, nejsou ale určeny výhradně jim. Do našich tříd hledáme především ty žáky, jejichž rodičům záleží na vzdělání a rozvoji jejich dětí.

odrazka sipka blueJe součástí přijímacích zkoušek angličtina?

Součástí talentových zkoušek není testování naučených vědomostí, znalosti angličtiny nebo schopnosti číst – naším cílem je zjistit potenciál dětí a vybrat z nich ty, pro které bude studium ve třídě Světa vzdělání největším přínosem.

odrazka sipka blueJak přihlásit dítě k talentovým zkouškám?

Stáhněte si přihlášku ve formátu docx nebo pdf, vyplňte ji a zašlete naskenovanou či vyfocenou na e-mail info@svetvzdelani.cz.

Pokud vás možnost zaujala, ale potřebovali byste ještě zjistit víc, zastavte se na některé informační schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, kde vám rádi přiblížíme průběh výuky v našich třídách a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Své dotazy nám můžete poslat i e-mailem.

odrazka sipka blueJsou hodiny navíc pro děti povinné?

Ano, nadstandardní hodiny jsou nedílnou součástí rozvrhu a od ostatní výuky nejsou nijak odlišené. Děti se jich účastní stejně jako zbytku vyučování a jsou v nich běžně hodnocené.

odrazka sipka blueMají děti nadrámcové předměty zapsané na vysvědčení?

Nadrámcové předměty (angličtina, logika a osobnostní rozvoj) jsou formálně evidované jako kroužky a na oficiálním vysvědčení nejsou uvedené. Od ostatní výuky se ale z pohledu dětí nijak neliší, děti jsou v nich standardně hodnocené a vedle oficiálního vysvědčení dostávají na zvláštním blanketu i známky z těchto předmětů.

odrazka sipka blueLiší se nějak i výuka běžných předmětů?

Výuka ve třídách Světa vzdělání je pozitivně ovlivněná nízkým počtem žáků ve třídě. Třídní učitelka díky tomu má mnohem větší prostor pracovat s každým dítětem individuálně podle jeho potřeb. To ještě podporují půlené hodiny, kterých mají děti každý týden šest – všechny tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny.

Další podstatnou odlišností je i použití Hejného metody výuky matematiky, která děti motivuje k pozitivnímu vztahu k matematice, učí je o matematice přemýšlet a matematická pravidla aktivně objevovat namísto pouhého učení se zpaměti.

Při výuce všech předmětů dbáme i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Na těch dále pracujeme i při hodinách osobnostního rozvoje.

odrazka sipka blueVaše třídy fungují na prvním stupni základní školy. Jaké jsou možnosti navazujícího studia?

Koncepce tříd Světa vzdělání je rozpracovaná i pro druhý stupeň základní školy. Velké procento dětí z pátých tříd však v řadě měst tradičně odchází na víceletá gymnázia, proto zatím nebyly naše třídy na druhém stupni nasazeny. Nicméně tuto možnost rodičům vždy začátkem páté třídy nabízíme, a pokud se jich většina rozhodne ji přijmout, navazující studium zajistíme.

odrazka sipka blueJak po páté třídě vypadá typické dítě, které absolvovalo třídu Světa vzdělání?

Dítě, které prošlo některou z našich tříd, má obvykle rozvinuté logické uvažování, pozitivní vztah k matematice a nad matematickými zákonitostmi samostatně přemýšlí, nespokojuje se s pouhým učením zpaměti. Osvojilo si základy angličtiny, na kterých bude dále stavět, a nebojí se angličtinu používat. Ví, jak se efektivně učit, jak se správně chovat k ostatním i jak nakládat se svými silnými a slabými stránkami. Rozumí základům programování a umí vyhledávat informace na zadané téma, posoudit jejich hodnotu a věrohodnost a správně pracovat se zdroji. Má chuť se dál učit a ke škole má pozitivní vztah.

odrazka sipka blueProč Hejného metoda výuky matematiky?

Věříme, že Hejného metoda je optimálním prostředkem pro rozvoj logického myšlení u dětí, stejně jako jejich pozitivního vztahu k matematice. Děti jsou při hodinách Hejného matematiky obvykle aktivní, nečekají, až jim učitel řekne správný postup, ale nad úlohami se samostatně zamýšlejí. Navrhují vlastní řešení a chyby vnímají jako přirozenou součást učení. A na hodiny matematiky se těší. Právě pozitivní vztah k matematice a schopnost samostatně přemýšlet nad problémem považujeme za klíčové.

odrazka sipka blueProč hodiny osobnostního rozvoje?

Cílem školy není jen předat dětem vědomosti, ale naučit je i cenným dovednostem. Hodiny osobnostního rozvoje a etiky se zaměřují na takové dovednosti, díky kterým děti dovedou správně komunikovat s ostatními, budou si umět poradit s vlastními silnými a slabými stránkami, dokáží pracovat se svými emocemi a osvojí si řadu různých způsobů, jak se učit.

odrazka sipka blueProč se učit logiku?

Chceme, aby děti uměly přemýšlet logicky, aby uvažovaly samostatně a nebály se přijít s vlastním kreativním řešením. Hodiny logiky v tomto směru dále podporují Hejného matematiku.

odrazka sipka blueProč angličtina?

Čím dříve s jazykem děti přijdou do kontaktu, tím snáze si osvojí zásady správné výslovnosti a s jazykem se lépe sžijí. Skrze hru, říkadla a první jednoduché fráze děti v našich třídách začínají anglicky mluvit dřív, než se dostaví tréma z komunikace v cizím jazyce, a další studium jazyka je tak pro ně jednodušší.

odrazka sipka blueProč programování?

Díky programování se děti učí myslet v algoritmech. Schopnoost rozdělit si problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k cíli, se v dnešní době velmi cení.

Jak se přihlásit

Zaujaly vás třídy Světa vzdělání a rozhodli jste se, že jsou pro vaše dítě to pravé? 

 

Vyplňte naši elektronickou přihlášku: Přihláška 

 

Po vyplnění a odeslání přihlášky vám přijde ověřovací email, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení obdržíte kód dítěte a tabulku termínů talentových zkoušek, ve které si můžete vybrat den a čas, který vám nejvíce vyhovuje.

 

 

Potřebujete ještě další informace?

Vyberte si některý termín informační schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – tam vám rádi řekneme více a zodpovíme vaše dotazy.

 

O nás

Třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky zajišťuje Svět vzdělání, z.s.

Koncept tříd Světa vzdělání byl poprvé zaveden v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově. Od té doby úspěšně pokračuje a prosazuje se i na dalších školách – v současné chvíli už na desíti a připravujeme další.

Zakladatelem a ředitelem Světa vzdělání, je Ing. Tomáš Blumenstein – otec dvou dětí a aktivní člen Mensy ČR. Již řadu let je organizátorem konferencí pro učitele, seminářů o nadaných dětech i akcí pro nadané studenty. V letech 2007–2015 působil jako předseda Mensy ČR a jeho zásluhou vznikl projekt Mensa NTC pro školky i soutěž Logická olympiáda, které se nyní každoročně účastní přes 60 tisíc žáků a studentů. Díky tomu i díky své osobní zkušenosti s výchovou dětí si Tomáš velmi dobře uvědomuje, jak důležité je včas zachytit a vhodně rozvinout potenciál dětí.

Cílem týmu Světa vzdělání je vytvořit pro vaše dítě optimální podmínky, aby rozvíjelo své možnosti, bylo ve škole šťastné a učilo se rádo.

 

Staňte se partnerskou školou

Už osm základních škol díky třídám Světa vzdělání nabízí svým žákům něco navíc a na deváté se zbrusu nová třída právě připravuje na své prvňáčky.

Zaujal vás koncept tříd s rozšířenou výukou a uvažujete o možnosti stát se naší partnerskou školou?

Napište nám na info@svetvzdelani.cz, nebo zavolejte na 739 992 212 – rádi s vámi domluvíme termín osobní schůzky, kde vám podrobně vysvětlíme, jak naše třídy fungují, popíšeme vám, jak přesně probíhá spolupráce školy a Světa vzdělání, z.s., a na základě zkušenosti z existujících tříd vám nastíníme, co může toto rozhodnutí vaší škole přinést.

Kontakty

 

ikony kontakty zemeSvět vzdělání z.s.
Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení: 739992212 / 2010

ikony kontakty phone739 992 212
ikony kontakty mailinfo@svetvzdelani.cz

 

ikony kontakty phone Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku ikony kontakty phone 603 726 030

ikony kontakty phone Ing. Martina Hrůzová, přihlášky k talentovým zkouškám, přijímací řízení, smlouvy, fakturace a chod spolkuikony kontakty phone 739 992 212 ikony kontakty mail info@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Lucie Chládková, výuka, zkoušky z angličtiny a talentové zkouškyikony kontakty phone 603 185 497 ikony kontakty mail chladkova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Mgr. Marketa Jahnová, výuka a propagaceikony kontakty phone736 772 174ikony kontakty mail jahnova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phoneMgr. Hana Nevrlá, propagace, FBikony kontakty phone 723 433 334ikony kontakty mailnevrla@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Eva Hrindová, propagace, FBikony kontakty mail hrindova@seznam.cz

ikony kontakty phoneMgr. Eva Staňková, metodik AJikony kontakty mail steva@email.cz

ikony kontakty phone Mgr. Tomáš Fojtů, školení Watts English Wowikony kontakty mail tomas.fojtu@wattsenglish.com

ikony kontakty phone Mgr. Helena Zitková Ph.D., metodik Aj a osobnostní rozvojikony kontakty mail zitkova@svetvzdelani.cz